Publikationer

Priset för häfte: 35 € för medlemmar, 45 € för icke-medlemmar
Pris för cd: 35 € för medlemmar, 45 € för icke-medlemmar
Pris för både häfte och cd: 50 € för medlemmar, 70 € för icke-medlemmar
 
Varorna kan köpas/beställas från Folkdansringens kansli.

Äntligen här! Ett fullständigt paket för t.ex. Gamlas dans! CD med 2 menuettmelodier spelade av blåsorkestern Karelia och ett häfte med instruktioner för De Gamlas Menuett.
Därtill ett nyckelband/minnessticka med filmad menuettdans.

Allt för 30€! Kan köpas via Folkdansringens kansli.

DANSLUST – Dans i skolan, är en handbok för den som vill ha dansen som en del av skolarbetet. Syftet med boken är utarbeta ett pedagogiskt dansundervisningsmaterial som riktar sig till klasslärare i årskurserna 1-6. Boken är skriven av Heidi Palmu.

Handboken består av 90 färdiga danslektionsmodeller med tillhörande dansbeskrivningar, stegbeskrivningar, terminologi, m.m.

Dansundervisningsmaterialet är uppbyggt av fem större helheter;

  • Lektionsplaner för åk 1-6, varje årskurs har 15 färdiga lektionsmodeller á 45 min.
  • Fattningar och formationer som tas upp i lektionsplanerna
  • Stegbeskrivningar där olika steg som används i lektionsplanerna finns  beskrivna samt även didaktiska exempel på hur man kan lära ut de olika stegen
  • Dansbeskrivningar till de danser som tas upp i lektionsplanerna
  • Musiktips för en del av övningarna

Utöver skriftliga anvisningar hör två cd-skivor till materialet, en med musik till de danser som tas upp i materialet och en med musik till pardanserna. Av varje pardans är några olika låtar med olika tempo inspelade; detta möjliggör att det även finns musik för övningsskedet, då musiken ofta måste vara en aning långsammare. Skivan med musik till folk- och sällskapsdanserna innehåller musik till de folk- och sällskapsdanser som förekommer i lektionsplanerna. På denna skiva finns några extra låtar/danser inspelade.

Materialet är uppbyggt med tanke på att klassläraren nödvändigtvis inte behöver ha mycket kunskap om dans, men genom att följa lektionsmodellerna och sätta sig in i materialet kan läraren ändå undervisa sina elever i dans. Utlärningen följer en didaktisk princip där man börjar med något smått som sedan sakta och obemärkt utvecklas till ett slutresultat.

Lektionsplanerna är uppdelade i uppvärmningsövningar, steg- och/eller dansövningar samt en avslutning. Lektionsplanerna har i vissa fall så mycket material att de med fördel kan delas upp i två lektioner. Lektionsplanerna följer en dansdidaktisk lektionsuppbyggnad och varje lektion har en egen röd tråd. I vissa fall fortsätter den röda tråden genom flera lektioner. De lägre klassernas lektioner har betoning på danslek och dansrörelse, medan de äldre klassernas lektioner är mera tekniska. Som övergripande röd tråd genom alla lektioner är de vanligaste folkliga pardanserna; polka, vals, schottis, masurka och polska.

Dansbeskrivningarna är uppdelade i finlandssvenska folkdanser, sällskapsdanser och övriga danser. En del av danserna har flera varianter, t.ex. en svårare och en lättare.  De finlandssvenska folkdanserna är traditionella danser och sällskapsdanserna är danser som dansas runt om i världen och är sociala till sin karaktär. Sällskapsdanserna fungerar många gånger väldigt bra som stöd vid stegutlärning.

PRIS: 89€, för medlemmar 60€
vid postning tillkommer porto

En studie i den unge Topelius upplevelser i
dansnöjena på 1830-talet.

av Gunnel Biskop

”Åter en dans, – en dans, en dans, åter en blomma i nöjenas krans”, skrev en adertonårig Zachris Topelius i sin dagbok den 10 januari 1836.

I Topelius ungdom på 1830-talet blomstrade dansnöjena och hela sällskapslivet. Den unge Topelius deltog med lust och iver i dessa ”dansparoxysmer” och dansade till ljusan dag.

I boken skildras Topelius upplevelser i dansen och på balerna både i hemstaden Nykarleby och i Helsingfors, där han studerade. Vi får en överblick över den dansrepertoar som förekom till vardags och till fest: vals, kadrilj, purpuri, fransäs, menuett, polska, masurka och sånglekar såsom Simon i Sälle. Hur man betedde sig i danssalen, rangordningen i dansen och hur man till och med dansande slängde ut en spion ur danssalen, kommer fram.

Utgiven 1998 av
Finlands svenska folkmusikinstitut i samarbete med Finlands Svenska Folkdansring

Vasa/Helsingfors

ISBN 952-9669-14-3
ISSN 1237-475X
ISBN 951-95628-1-8

Häftad, 144 s., illustrerad

PRIS: 21€, för medlemmar 16€
vid postning tillkommer porto

Dans i Lag Den organiserade folkdansens framväxt samt bruk och liv inom Finlands Svenska Folkdansring r.f. under 75 år.Skriven av Gunnel Biskop

Dans i Lag – Finlands Svenska Folkdansrings 75-årsskrift – är en skildring om folkdansens framväxt, organisering och utveckling till idag. Dansuppvisningen vid Konstnärsgillets årsfest 1866 kan anses vara startskottet, pionjärer återupplivade den folkliga dansen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet i olika delar av Svenskfinland. Utövarna – Föreningen Brage och Yngvar Heikel – samlade in danstraditionerna och publicerade dem.

Finlands Svenska Folkdansring (gr. 1931) har förvaltat dansarvet och fört det vidare under 75 år. Den omfattande kursverksamheten belyses och personerna som planerat och stått i spetsen kommer fram. Tusentals personer har getts möjlighet att utöva folkdans, med danskvällar i egen förening och i landsomfattande sammanhang.

Genom Finlands Svenska Folkdansrings kontakter har folkdansarna ingått i den nordiska folkdansgemenskapen från första början och varit delaktiga i och medverkat i synnerligen stora sammankomster på nordisk nivå. Samtidigt har folkdansarna på olika håll i Norden presenterat finlandssvenska danstraditioner inför tiotusentals personer.

En lång rad eldsjälar runt om i Svenskfinland med folkdansen som livsstil ges en röst som inte tidigare har hörts. Boken avporträtterar ett enastående frivilligt arbete av sakkunniga, som värnat om den folkliga danskulturen och traderat danserna vidare vid årliga kurser. Personer på central nivå med en kvartssekel i Finlands Svenska Folkdansrings styrelsearbete avporträtteras lite noggrannare. Förteckningar över förtroendevalda, folkdansstämmor, årsmöten, medlemsantal och alla danslag som under någon tid varit anslutna till Finlands Svenska Folkdansring, glimrar fram.

Yttervärldens åsikter i tidningspressen, både ris och ros, och folkdansarnas upplevelser skildrade i medlemstidningen ”Folkdansaren” får träda fram och belysa verksamheten. Boken är tematiskt upplagd och innehållet berör hela Svenskfinland. Därtill mycket rikt illustrerad med 400 bilder i svart-vitt och i färg.
 

Utgiven 2007 av
Finlands Svenska Folkdansring rf

Häftad, 336 sidor
ISBN 978-951-95628-2-7

PRIS: 34€, för medlemmar 28€
vid postning tillkommer porto

Sången och leken gör dig glad! En bok med finlandssvenska sånglekar utvalda och bearbetade av Stina Hahnsson, till glädje för alla åldrar. I sångleken har unga och äldre genom tiderna upplevt dansrytmen och lekglädjen. Sånglekarna fyller alltjämt en viktig social funktion, i skolor, klubbar, föreningar, organisationer och i hem. Sånglekarna kunde utföras något olika i olika bygder. Minns du hur ni dansade och sjöng t.ex. ”Kom sköna flicka valsa med mej” eller ”Uppå källebacken”? Boken innehåller ett urval på 101 traditionella sånglekar från hela Svenskfinland, sannolikt också någon från din hemtrakt. Alla sånglekarna finns också inspelade på två CD-skivor. Lyssna, dansa, sjung och njut!

Till varje sånglek finns noter med text och ackordsättning samt utförliga, lättfattliga och detaljerade dans- och lekbeskrivningar. Boken och CD-skivorna är utgivna av Finlands Svenska Folkdansring, fås per telefon 040 352 3688 eller e-post: folkdansringen@folkdans.fi.

Pris för boken: 21€, för medlemmar 16€
Pris för dubbelcd: 27€, för medlemmar 22€
Pris för både bok och cd: 45€, för medlemmar 35€
vid postning tillkommer porto

Denna nordiska typologi över publicerade dansbeskrivningar, innehåller omkring 3200 benämningar eller danser, vilka typologiserats enligt bestämda kriterier. Gunnel Biskop har ansvarat för det finlandssvenska materialet, som utgör ca 650 beteckningar eller danser.

Typologin är redigerad av Egil Bakka, i Nff:s projektgrupp har medverkat: från Danmark  Henning Urup och Anders Christensen, från Finland Gunnel Biskop och Pirkko-Liisa Rausmaa, från Island Sigridur Valgeirsdóttir, från Norge Egil Bakka och Kari Margrete Okstad, från Sverige Henry Sjöberg, Mats Nilsson, Birgit Eisenbrandt och Margareta Liljegren.

Utgiven 1997 av
Nordisk forening for folkedansforskning
i samarbete med Rådet for folkemusikk og folkedans, Trondheim.

Häftad, 135 s.
ISBN 82-91419-13-2

PRIS: 15€
vid postning tillkommer porto

Ny bok om menuettens historia i Norden skriven av Gunnel Biskop.

”Menuetten – älsklingsdansen” handlar om den unika menuettkulturen i Frankrike, Finland, Sverige, Danmark och Norge. Allt från de tidigaste omnämnandena i Danmark och Sverige i slutet av 1600-talet, och fram till idag. Både hos herre, kung och folk. Speciell uppmärksamhet riktas menuetten i Finlands svenskspråkiga kustbygder, där den i vissa bygder dansats fram till nutid.
Med lätta, korta och snabba steg svängde sig herre och kung i menuett under 1700-talet. Det gjorde även folket på landsbygden, på sitt sätt. Till vardag och fest. I Österbotten var menuetten älsklingsdansen och med Ekhammars ord ”rullade männens och kvinnornas vågbärg mot varandra, brötos mot varandra och svallade tillbaka för att drabba samman igen”. Någon kallar menuetten ”himmelsk”, en annan talar om att ”komma närmast saligheten”. En tredje konstaterar krasst att det var ”helt enkelt så, att kunde man inte dansa menuett så var man inte någon riktig karl”. Här, några förklaringar till att menuetten har dansats i trehundrafemtio år.
Alla citat är på originalspråk, således på svenska, danska och norska.
Utgiven av
Finlands Svenska Folkdansring, 2015.

328 sidor, ill. med 220 bilder.
Häftad, 17 x 24 cm
ISBN 978-951-95628-4-1

PRIS: 34€, för medlemmar 28€
vid postning tillkommer porto

En folkloristisk studie över hur folkdansen i Svenskfinland idag förhåller sig till folklig dans.

av Gunnel Biskop

I boken undersöks hur folkdansen i Svenskfinland förhåller sig till folklig dans.

Den historiska översikten ger bakgrunden till hur dansen blir folkdans. Folkdansarna – utövarna – anser att de i sin verksamhet återger genuin allmogedans och att danserna är ett uttryck för allmogens lynne och säregna karaktärsdrag. Detta betvivlas och därför granskas dansen hos allmoge, herrskap och i folkdanslag enligt sex kriterier: funktionen, danstillfällena, inlärningen, dansbeteendet och personlig dansstil, variantbildning av danser, samt dansrepertoaren och dess storlek. Med kriterierna som analysredskap jämförs resultaten med varandra. Enligt kriteriena är folkdansen varken allmogedans eller herrskapsdans, utan bildar en egen traditionslinje, som också ges en historisk bakgrund till.

Materialet utgörs av litterärt material och arkivmaterial. Det litterära materialet består bl.a. av folklivsskildringar, uppsatser, dagböcker, vetenskapliga undersökningar och dansbeskrivningar. Arkivmaterialet består av uppteckningar i Folkkultursarkivets samlingar samt egna frågelistor till folkdansare, instruktörer och medlemmar i ett folkdanslag, därtill av egna erfarenheter och observationer. Metodiken är kvalitativ, genom att människan och hennes åsikter ställs i fokus, men samtidigt kvantitativ för att få en uppfattning om generaliserbarheten. För att få svar på frågan vad folkdans egentligen är i förhållande till folklig dans används den komparativa metoden.

Utgiven 1990 av
Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med Föreningen Brage och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi.

Häftad, 208 sidor, rikt illustrerad

ISBN 951-95628-0-X
ISBN 951-9224-10-6
ISSN 0787-5568
ISBN 951-649-716-0
ISSN 0357-3672

PRIS: 21€, för medlemmar 16€
vid postning tillkommer porto

Egil Bakka & Gunnel Biskop (red.)

Folk – Fag – Forskning

Norden i Dans. Folk -Fag – Forskning är resultatet av ett stort nordiskt samarbete. Man kan utan överdrift mena att verket är unikt inom den folkliga danskulturen. Verket ger en översyn över hur olika grupper av sakkunniga har ägnat sig åt, beskrivit, använt, diskuterat och analyserat folkdansen/den folkliga dansen i alla nordiska länder. Topografer och resenärer tangerade området något, folklivsforskare såg dansen som del i ett frodigt folkliv och balettmästare såg den folkliga dansen som ett naturligt uttryck då de skulle representera allmogen på scen. Men, det var inom den organiserade folkdansrörelsen som utövarna, folkdansspecialisterna, utförde ett enastående frivilligt arbete med att samla in danserna och publicera dem. Etnologer och folklorister visade, under första delen av 1900-talet, området ringa intresse; det var först i början av 1970-talet som några få forskare började ägna sig åt området och man kunde tala om ett eget fält; akademisk undervisning i ämnet kom ännu senare.

Verket har två huvudelement. Det ena är ett stort material av noga utvalda centrala citat från primärkällor, ofta svåråtkomliga. Det andra huvudelementet är en historisk, detaljrik skildring och tolkning samt kontextualisering av källor och historiska data av fältets utveckling fram till idag. Boken har en enkel, populärvetenskaplig form. Bildmaterialet består av ett stort antal icke tidigare publicerade bilder gällande folkdans och den folkliga dansen, sammanlagt 484 illustrationer i svart-vitt och i färg. 

Beträffande Svenskfinland är boken rätt enastående ur nordisk synvinkel. Svenskfinland och finska Finland behandlas separat som två skilda länder, och detta innebär att Svenskfinland ges lika mycket utrymme som varje annat nordiskt land. Centrala personer i Svenskfinland, som ägnat sig åt den folkliga dansen och åt den organiserade folkdansen, får träda fram i Norden.

I Norden i Dans har Gunnel Biskop skrivit under följande teman:
– Förord
– Den historisk-topografiska litteraturen på svenska i Finland
– 1800-talets insamling och utgivning av folklore inom det svenska språkområdet i Finland
– Folklivsskildringar i det svenskspråkiga Finland
– Arkiv i Finland med svenskspråkigt folkloristiskt material
– Dans och folkliv på tiljorna i Finland
– Folkdans på estraden i Svenskfinland
– Folkdansrörelsens uppvisningar. Från grupp till massor – i ett nordiskt perspektiv
– Philochoros inflytande. Philochoros i Finland och den svenska repertoaren
– Begynnande intresse för folkdans i Svenskfinland
– Danslekar och utgivning av sånglekar i Svenskfinland
– Folkvisedans och publikationer i Sverige, Finland och Danmark
– Suomalaisen Kansantanssin Ystävät – Finska Folkdansens Vänner grundas
– Organisering, dansinsamling och publicering i Svenskfinland
– Nytraditionalismen. Nya tankegångar i Svenskfinland
– Stadgar. Inledning
– Folklig dans vid universitet och i forskning i Svenskfinland

Boken är ett nordiskt samarbetsprojekt. I Nordisk forening for folkedansforskning:s projektgrupp har medverkat: från Danmark Anders Christensen och Henning Urup; från Finland Gunnel Biskop, Petri Hoppu och Pirkko-Liisa Rausmaa; från Färöarna Andrea Susanne Opielka; från Norge Egil Bakka och Kari Margrete Okstad; från Sverige Göran Andersson och Mats Nilsson. Med texter gällande Island bidrar Ingibjörg Björnsdottir, Aðalheiður Guðmundsdóttir och Sigríður Valgeirsdóttir. Alla avsnitt i boken har signerade texter och varje författare ansvarar för innehållet i sin text.

Boken är utgiven 2007 av
Novus forlag, Oslo

ISBN 978-82-7099-468-7
Inbunden, 711 sidor, rikt illustrerad
Format 17 x 24 cm, vikt 1,65 kg

PRIS: 62€, för medlemmar 50€
vid postning tillkommer porto