Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig dans?

Folkdans inom folkdansrörelsen – folklig dans?

En folkloristisk studie över hur folkdansen i Svenskfinland idag förhåller sig till folklig dans.

av Gunnel Biskop

I boken undersöks hur folkdansen i Svenskfinland förhåller sig till folklig dans.

Den historiska översikten ger bakgrunden till hur dansen blir folkdans. Folkdansarna – utövarna – anser att de i sin verksamhet återger genuin allmogedans och att danserna är ett uttryck för allmogens lynne och säregna karaktärsdrag. Detta betvivlas och därför granskas dansen hos allmoge, herrskap och i folkdanslag enligt sex kriterier: funktionen, danstillfällena, inlärningen, dansbeteendet och personlig dansstil, variantbildning av danser, samt dansrepertoaren och dess storlek. Med kriterierna som analysredskap jämförs resultaten med varandra. Enligt kriteriena är folkdansen varken allmogedans eller herrskapsdans, utan bildar en egen traditionslinje, som också ges en historisk bakgrund till.

Materialet utgörs av litterärt material och arkivmaterial. Det litterära materialet består bl.a. av folklivsskildringar, uppsatser, dagböcker, vetenskapliga undersökningar och dansbeskrivningar. Arkivmaterialet består av uppteckningar i Folkkultursarkivets samlingar samt egna frågelistor till folkdansare, instruktörer och medlemmar i ett folkdanslag, därtill av egna erfarenheter och observationer. Metodiken är kvalitativ, genom att människan och hennes åsikter ställs i fokus, men samtidigt kvantitativ för att få en uppfattning om generaliserbarheten. För att få svar på frågan vad folkdans egentligen är i förhållande till folklig dans används den komparativa metoden.

Utgiven 1990 av
Finlands Svenska Folkdansring r.f. i samarbete med Föreningen Brage och Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi.

Häftad, 208 sidor, rikt illustrerad

ISBN 951-95628-0-X
ISBN 951-9224-10-6
ISSN 0787-5568
ISBN 951-649-716-0
ISSN 0357-3672

PRIS: 21€, för medlemmar 16€
vid postning tillkommer porto